Ana Sayfa Gündem 1 Nisan 2022 8 Görüntüleme

Tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı

Kanunla, taksitle satış kontratlarında temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ait şartlar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak formda değiştirilecek. Taksitle satış kontratlarında tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki öteki koşulların yanı sıra kalan borç yerine mukavelede yer alan bedel dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı kararları uygulanacak. Böylelikle tüketicilerin, ödedikleri fiyat ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı üzere meçhul periyodik tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması münasebetiyle yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu kaide sırf faiz oranı artırımını kapsayacak formda değiştirilecek.

YAN ESER VE HİZMETLERİN KREDİ KULLANIM KAİDESİ OLARAK SUNULMASINA SINIRLAMA

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine sigorta yaptırılmasını içeren unsuru “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla yine düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ilişkili sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi temaslı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi ilişkili sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi mukavelesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi temaslı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak gayesiyle meblağ sigortalarında kalan borç fiyatıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi kontratı, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, konut finansmanı mukavelelerine sigorta yaptırılmasını kapsayan hususu “Sigorta, yan finansal eser ve hizmet sunumu” başlığıyla yine düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yahut kalıcı bilgi saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi temaslı sigorta yaptırılamayacak. Konut finansmanı kuruluşu, kredi irtibatlı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir konut finansmanı mukavelesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, konut finansmanı kuruluşu tarafından kabul edilmek zorunda olunacak. Kredi temaslı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak gayesiyle, meblağ sigortalarında kalan borç meblağıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Konut finansmanı mukavelesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal eser ve hizmetlerin satın alınması kuralına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutların mukavelede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zarurî olacak. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması çok uzun müddetler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim müddeti 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici ismine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin evresi halinde de evre ve teslim yapılmış sayılacak.

ARACI HİZMET SAĞLAYACILARA AİT DÜZENLEME

Başta mobilya olmak üzere niteliği prestijiyle farklılık arz edebilen ve tüketicilerin özel istek ve gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile uzaklıklı kontratlarda genel kural olan 30 günde teslim yahut ifa edilme yükümlülüğünden istisna tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; aralıklı mukavelelere ait olarak yönetmelikle belirlenen konulara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve kelam konusu konuları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri aralıklı kontratlara ait olarak satıcı yahut sağlayıcı ismine ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ait süreçlerden, süreci yapan olarak satıcı yahut sağlayıcı ile birlikte müteselsil sorumlu olacak.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ait yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması mecburî unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda sorumluluk, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Aralı mukavelelere ait süreçlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten olarak aracı hizmet sağlayıcıların, aracılık edilen süreçlere ait kayıtları tutma ve ilgililere verme yükümlülüğü olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcılar ile olan mukavelelerine uymaması nedeniyle düzenlemelere karşıtlığa neden olmaları durumunda, karşıtlık teşkil eden her bir süreçten sorumlu olacak. Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen aralıklı kontratların bedel tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ait sorumluluk halleri ile teslim yahut ifa sonrası bedelin satıcıya yahut sağlayıcıya aktarıldığı durumlar dışında, bedel kendilerinde kaldığı sürece teslim yahut ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yahut sağlayıcıyla birlikte tüketicilere karşı müteselsil sorumlu olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yahut sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yahut sağlayıcı ismine kurulmasına aracılık ettikleri aralıklı mukavelelere ait olarak; tedarik edememe, stok yetersizliği üzere nedenlerle kontrat konusu mal ya da hizmetin hiç ya da gereği üzere teslim yahut ifa edilememesine neden olmaları durumundan sorumlu olacak. Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yahut ifa vakti üzere tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında kıymetli bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye yapılan ön bilgilendirmeyle uyumlu olması ve ispatına ait sorumlu olacak.

DEVRE MÜLKLERİNE DÜZENLEME

Kanunla, devre tatil kontratlarının kapsamı ile düzenlenme yöntem ve asıllarının açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor.

Devre tatil satışının finansal kiralamayla yapılması durumunda da devre tatil kontratlarına ait kanun kararları uygulanacak.

Birebir hakka bahis devre tatil kontratlarının, yalnızca Kat Mülkiyeti Kanunu‘nda belirtilen tarz ve asıllar kapsamında devre mülk mukavelesi halinde kurulması zarurî olacak.

Kooperatif yahut ticaret şirketi iştiraki ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirdiği muhafazadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Devre tatile mevzu mal üzerinde birebir hak sahibi olmayanların devre mülk yahut devre tatil satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, devre tatil kontratından cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma müddeti içinde tüketiciden ödeme yahut borçlandırıcı doküman alma yasağı, birebir hakka mevzu devre tatil kontratı olan devre mülk kontratlarını de kapsayacak halde genişletilecek. Kelam konusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü evrak, tüketici istikametinden geçersiz olacak.

Devre mülk hakkı veren kontratlar de dahil olmak üzere tüketicilerle ön ödemeli devre tatil mukavelesi kurulamayacak.

Devre mülk hakkı veren kontratlar hariç olmak üzere, devre tatil mukaveleleri en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, şahsi hak sağlayan devre tatil kontratından kaynaklanan tatil hakkını belli bir devir için kullanmayacağını tatilin başlayacağı tarihten en az 90 gün evvel sağlayıcıya bildirirse, o periyot için tüketiciden rastgele bir isim altında bir bedel talep edilemeyecek.

YENİLENMİŞ ESERLER

Yenilenmiş eserlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren minimum bir yıl garanti verilmesi zarurî olacak. Lakin özelliği nedeniyle birtakım malların garanti kaideleri Ticaret Bakanlığınca diğer bir ölçü ünitesiyle de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar fakat Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi kuralıyla yenilenmiş eser olarak satılabilecek. Yenileme merkezlerinin Bakanlıktan yetki evrakı alması mecburî olacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ait doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafından Bakanlıkça belirlenen adap ve temellere nazaran Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Tüketicilerin, firmaların hakikat ve şimdiki yetkili servis istasyonu bilgilerine ulaşabilmeleri, rastgele bir aldatıcı uygulama nedeniyle mağdur olmamaları emeliyle üretici ve ithalatçılara, tüm yetkili servis istasyonlarına ait bilgilerini Ticaret Bakanlığınca kurulan sisteme kaydetme zaruriliği getiriliyor.

Yetkili servis istasyonları dışında tüketicilere hizmet sunan özel servis istasyonlarının yetkili servis istasyonu algısı oluşturacak halde hizmet vermesinin önlenmesi maksadıyla özel servis istasyonlarına servis fişi, tabela ve broşür üzere her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde “özel servis” ibaresi kullanma zaruriliği getiriliyor.

Bakanlıkça belirlenen kullanım ömrü müddetince mala ait satış sonrası hizmetin sağlanmaması durumunda, zararın tazmini talep edilebilecek.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE MÜRACAATLAR

Tarafların İcra ve İflas Kanunu‘ndaki hakları gizli kalmak kaydıyla pahası 30 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine başvurusu mecburî olacak.

Tüketici hakem heyetinin bulunmadığı yerlerde müracaatlar kaymakamlığa yapılabilecek. Bu müracaatlar, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili tüketici hakem heyetine iletilecek.

Tüketici hakem heyeti kararları tarafları bağlayacak. Tüketici hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine, avukatlık minimum fiyat tarifesine nazaran nisbi tarife üzerinden vekalet fiyatına hükmedilirken mevcut olduğu halde tüketici hakem heyetine sunulmayan bir bilgi yahut dokümanın tüketici mahkemesine sunulması nedeniyle kararın iptali halinde tüketici aleyhine yargılama sarfiyatına ve vekalet fiyatına hükmedilemeyecek.

İDARİ PARA CEZALARI TEKRAR DÜZENLENDİ

Kanunla, kanuna terslik halleri için öngörülmüş kimi idari para cezaları fiilin tartısı, failin kusuru ve ekonomik durumu dikkate alınarak ve orantılılık, ölçülülük ve caydırıcılık prensipleri gözetilerek yine düzenleniyor.

Buna nazaran, tüketici kredisi kontratları ile konut finansmanı kontratlarında mukavele öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne ters hareket edenler hakkında, tersliği tespit edilen her bir süreç yahut mukavele için 200 lira olan idari para cezası 1000 liraya çıkarılacak.

Ön ödemeli konut satışında zaman yahut teslim mühletinin kontrat tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Satıcı yahut sağlayıcı ismine uzaklıklı mukavele kurulmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin yönetmelikle belirlenen konulara ait talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlü olacak. Bu yükümlülüklere ters hareket edenler hakkında 1 milyon lira idari para cezası uygulanacak.

Yetkili ve misyonlu kişi yahut kuruluşlara her türlü bilgi ve belgeyi hakikat olarak göstermeyenler hakkında 7 gün içinde bilgi ve dokümanların yanlışsız olarak verilmesi yahut yerinde inceleme imkanının sağlanması ihtar edilecek. İhtara karşın tersliğin devamı halinde 80 bin liradan az olmamak üzere tersliğin tespitinden bir evvelki mali yıl sonunda oluşan yıllık gayrisafi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilecek.

Tersliğin tespit edildiği tarih prestijiyle bir takvim yılında uygulanan toplam idari para cezası meblağının 80 bin lirayı aştığı durumlarda, bu ölçüden az olmamak ve 120 milyon lirayı geçmemek üzere toplam idari para cezası fiyatı uygulanacak.

ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL KONTRATI YASAKLANIYOR

Kanun uyarınca, ön ödemeli devre tatil satışı yapılamayacak. Devre tatile husus taşınmazın inşa edileceği arsa için yapı ruhsatı alınmadan tüketicilerle ön ödemeli devre tatil mukavelesi yapanlar, tüketicilerle mülkiyet hissesine bağlı tıpkı hak sağlayan devre tatil kontratı kuranlar, kurulmasına aracılık edenler ile kooperatif yahut ticaret şirketi paydaşlığı ya da dernek yahut vakıf üyeliği suretiyle devre tatil hakkı tanıyanlar ile bu sürece aracılık edenler, devre tatile mevzu mal üzerinde birebir hak sahibi olmadığı halde devre tatil satışı yapanlar hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar mahpus cezası uygulanacak.

Üretici yahut ithalatçılar, ürettikleri yahut ithal ettikleri mallar için belirlenen kullanım ömrü mühletince satış sonrası bakım ve tamir hizmetlerini sağlamak zorunda olacak. Buna karşıt davranan üretici ve ithalatçılar hakkında; satış sonrası hizmet yeterlilik evrakının alınmaması durumunda 315 bin lira, satış sonrası hizmet yeterlilik evrakı alındıktan sonra minimum servis istasyonu sayısının sağlanamadığı durumlarda eksik kalan her bir servis istasyonu için 35 bin lira; servis istasyonlarında tespit edilen eksiklik ve tersliklerle ilgili olarak her bir servis istasyonu için 5 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar konusunda idari yaptırım kararları Reklam Şurası tarafından verilecek. Öbür idari yaptırım kararları ise Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek. Bakanlık bu yetkisini taşrada ticaret vilayet müdürlüklerine devredebilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvelki tüketici süreçlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu süreçler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olarak o kanun kararları uygulanacak.

Kanunun yayımı tarihi prestijiyle yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile bahis taşınmazlarda, bu hususun yayımı tarihinden itibaren beş yıl müddetince ön ödemeli adap ile satış da dahil olmak üzere devre mülk, mülkiyet hissesine bağlı tıpkı hak sağlayan devre tatil yahut şahsi hak sağlayan devre tatil satışı yapılabilecek.

Kanunun yayımlandığı tarihten evvel kurulan devre tatil kontratları ve yapı ruhsatı alınmış olan devre tatile husus taşınmazlara ait kontratlar ve yaptırımlar için evvelki kanun kararları uygulanacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yapılan değişiklikle devre mülklerdeki taban devre müddeti de 15 günden 7 güne indirildi.

Karar

bitcoin casino siteleri
hack forum forum bahis onwin fethiye escort gaziantep escort gaziantep escort hack forum hacker sitesi bursa escort meritking meritking meritking meritking giriş izmit escort adana escort slot siteleri casibomcu.bet deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler Tarafbet izmir escort istanbul escort marmaris escort